Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, GDPR. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Všeobecné obchodní podmínky pro vytvoření fotorealistické vizualizace interiéru

Podnikající subjekt (zhotovitel):

interier-od-luci.cz, Jaroslava Devienová s místem podnikání Šípková 813, Štětí 411 08

IČO: 02247496

 • Obecná ustanovení
 • Tyto všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti zhotovitele vizualizace a klienta blíže specifikovaného v odstavci 2 tohoto článku, při vypracování fotorealistického návrhu interiéru na základě objednávky klienta.
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro ty klienty, kteří jsou fyzickými nebo právnickými osobami, kterou nejsou podnikateli, jakož i pro podnikatele, kteří si služby návrhářského studia objednají nikoliv v souvislosti s jejich podnikáním. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi klientem a zhotovitelem týkající se úplného vytvoření fotorealistické vizualizace či 3D návrhu interiéru pro klienta a vztahy zhotovitele a klienta s tím spojené.
 • Veškeré vztahy mezi zhotovitelem a klientem, které nejsou těmito všeobecnými podmínkami upraveny, se řídí, příslušnými ustanoveními zákona č. 40ú1964 Sb., občanského zákoníku. Přednost před těmito obchodními podmínkami mají ujednání obsažená v objednávce služeb či ve smlouvě o dílo, uzavřené mezi zhotovitelem a klientem.
 • Předmět díla
 • Dílem se rozumí zhotovení vizualizace interiéru bytového prostoru.
 • Dílem se rozumí i poradenská činnost.
 • Dílem se rozumí zhotovení realizace dle předem domluvené dohody.
 • Zhotovení díla je vždy dle individuálních požadavků klienta.
 • Cena
 • Cena za dílo je uvedena v sekci Ceník, individuální požadavky jsou zpoplatněny zvlášť, vždy po vzájemné dohodě.
 • Výsledná a odsouhlasená cena klientem je stanovena jako pevná a pak již neměnná.
 • Splatnost a platební podmínky
 • Po odsouhlasení ceny je klient povinen uhradit zhotoviteli zálohu na vytvoření jeho vizualizace ve výši 50% z ceny díla a to do 7 dnů od uzavření objednávky.
 • Po zaplacení zálohy a dodaní pro nás potřebných podkladů, obratem klient obdrží termín, kdy bude jeho vizualizace připravena.
 • Zbylých 50% do 7 dnů od odeslání vizualizace klientovi elektronickou poštou, uvedenou v objednávce.
 • Při bezhotovostním převodu se cena za dílo považuje za uhrazenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet zhotovitele, který je uvedený na daňovém dokladu, tedy faktuře.
 • Při osobní schůzce lze domluvit platbu v hotovosti, kdy dokladem o platbě bude pokladní doklad.
 • Při platbách je nutné vždy uvést variabilní symbol, což je vždy číslo vystavené faktury.
 • V případě, že se klient ocitne v prodlení s platbou za zálohu čí hotový projekt, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky a to za každý započatý den prodlení.
 • Převzetí díla, reklamace
 • Hotová vizualizace bude předána elektronicky na emailovou adresu klienta, kterou uvedl při objednávce.
 • Klient má právo na dodatečnou grafickou úpravu dle svého přání.
 • Klient je oprávněn dílo nepřevzít, pokud nebude v podstatných bodech odpovídat parametrům sjednaných v jeho objednávce.
 • V případě prodlení s předáním hotové vizualizace je klient povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení s tím, že právo na náhradu škody není dotčeno.
 • Lhůta zhotovení
 • Po zaplacení zálohy je povinen zhotovitel vytvořit
 • s klientem objednávku a závazně si potvrdit termín zhotovení a v této lhůtě klientovi jeho vizualizaci připravit.
 • V případě, že dojde ke změnám ze strany klienta, které se mohou dotknout vytvoření sjednané objednávky je nutné počítat, že se může prodloužit termín dodání.
 • Lhůta dodání se také prodlužuje o dobu prodlení klienta s úhradou jakékoliv části ceny díla.
 • Odstoupení od smlouvy
 • Zhotovitel může odstoupit od smlouvy pokud bude klient v prodlení s úhradou jakékoliv časti ceny díla dle smlouvy.
 • Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených právními předpisy.
 • V případě odstoupení od této smlouvy je klient povinen uhradit, není-li zákonem stanoveno jinak, cenu díla poníženou o hodnotu dosud neprovedených prací.
 • Autorská práva
 • Vizualizace, která bude zpracována na základě objednávky, podléhá ochraně ve smyslu autorského zákona.
 • Zhotovitel je oprávněn vykonávat veškerá práva k dílu, jakož i díla neomezeně užít. Klient nezískává žádnou licenci k dílu.
 • Zhotovitel může své vytvořené vizualizace použít např. k reklamním účelům a prezentaci své práce, jak ve formě elektronické, tak tištěné.
 • Ochrana osobních údajů
 • Zhotovitel zpracovává osobní údaje klientů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016.
 • Zhotovitel je oprávněn vést evidenci v oblasti designu. Evidencí se rozumí písemnosti, emailová komunikace a datové soubory, které mu zůstávají pro jeho potřeby.
 • Zhotovitel zpracovává osobní údaje klienta, je-li fyzickou osobou pro účely nabízení dalších služeb na základě oprávněného zájmu spočívajícího v propagaci služeb a to po dobu dalších 3 let od podepsání smlouvy o dílo.
 • Zhotovitel přijal a udržuje přiměřená technická a organizační opatření tak, aby nemohlo dojít neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.
 • Zhotovitel je zodpovědný, aby i účetní firma byla vázána mlčenlivostí.
 • Souhlas s poskytnutím osobních údajů může klient kdykoliv písemně odvolat na adrese: interier.od.luci@gmail.com
 • Závěrečná ustanovení
 • Tyto všeobecné podmínky se týkají vztahů souvisejících k objednávce vizualizace interiéru.

Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb.

Zhotovitel odpovídá za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě s objednávkou a smlouvou o díle. Shodou se rozumí, že služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu, dále odpovídá popisu obsaženému v reklamě nebo ve vzájemné komunikaci, služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a místě.

Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. V případě, že byla vadně poskytnuta služba, má klient právo na bezplatné odstranění této vady. Nelze-li vadu opravit či odstranit, má klient nárok na slevu z ceny.

Reklamaci nelze uplatnit v případě, že klient o vadě věděli před poskytnutím služby nebo jste vadu sám způsobili zejména porušením Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb a právních předpisů.

V případě reklamace je klient povinen neprodleně kontaktovat zhotovitele a to bez zbytečného odkladu. Reklamaci lze uplatnit ústně v průběhu poskytování služby, a dále telefonicky, emailem či písemně a to tak, že klient vadu řádně označí.

Zhotovitel reklamace vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 30 dnů ode dne uplatnění. O uplatnění a vyřízení reklamace bude klientovi vystaveno písemné potvrzení.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souvislosti s novým evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás žádáme o vyjádření vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů. S každou přijatou objednávkou udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou použity jen ke zpracování vašeho projektu a nejsou použity k žádnému jinému účelu, tzn. pokud tedy službu objednáte, udělujete automaticky souhlas se zpracováním osobních údajů.

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je Jaroslava Devienová IČO 02247496Vložte svůj text...